Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i doopune cjenika komunalnih usluga Velinac d.o.o. za komunalne usluge Karlobag