Odluka o zaduženom volumenu spremnika za korisnike koji nisu dostavili Izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada