Idi na sadržaj

Pristup informacijama

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.”


Obrasci za pristup informacijama sukladni Zakonu o pravu na pristup informacijama;
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je ODBIJEN zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je ODBIJEN zahtjev za pristup informaciji.
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “ŠUTNJA UPRAVE”.
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. “ŠUTNJA UPRAVE”.
Obrazac broj 2 | zahtjev za pristup informacijama.
Obrazac broj 2/1 | Zahtjev za pristup informacijama.
Obrazac broj 3 | Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.
Obrazac broj 4 | Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
Povratak na sadržaj