Idi na sadržaj

Subjekti u sukobu interesa

Javna nabava
Gospodarski subjekti u sukobu interesa

Temeljem članka 80.stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, dalje u tekstu: „Zakon“) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. u sukobu interesa. Naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja).

  • CRNO VRILO d.o.o., Karlobag
  • OPG Nika, Karlobag
  • OPG Tomica Jurković, Karlobag
  • Lika Media d.o.o., Karlobag
  • HD7 Consulting d.o.o., Zagreb
  • Benston Warehouse d.o.o., Zagreb
  • Winder d.o.o., Sveta Nedelja
  • OPG Mica Mažuran, Karlobag

Navedeni gospodarski subjekt ne smije sudjelovati u postupku javne nabave u svojstvu Ponuditelja, člana Zajednice Ponuditelja niti smije biti podizvoditelj odabranom Ponuditelju.
Povratak na sadržaj